Panel administracyjny

PL | EN

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

38. PKO Półmaraton Szczecin - 10 km

SZCZECIN, 27.08.2017

REGULAMIN
Zgłoszenia do 15.08.2017, godz. 23:59:59

System zgłoszeń jest: Nieaktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA SPRAWDŹ LISTĘ ZGŁOSZEŃ
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
M
K
Data urodzenia:
 
Wybierz miasto/klub z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub miasto lub drużynę:
Wybierz narodowość:
Wybierz konkurencję:
10 km | Zgłoszonych: 1178 | Opłaconych: 1000 | Limit: 990
Dodatkowa klasyfikacja:
brak
Najlepszy szczecinianin/szczecinianka
Wózki aktywne
Członek drużyny 12 BZ Ku Czci i Pamięci
Dodatkowa klasyfikacja 2:
brak
Najlepszy szczecinianin/szczecinianka
Wózki aktywne
Członek drużyny 12 BZ Ku Czci i Pamięci
Rozmiar koszulki:
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
Telefon kontaktowy w razie wypadku:
Adres zamieszkania.
Kod pocztowy, miasto
Ulica, numer
Zaznacz strefę startu:
A: < 40:00 min
B: 40:01 - 45:00 min
C: 45:01 - 50:00 min
D: > 50:01 min
 
*
Zapoznałem się z Regulaminem 38. PKO Półmaraton Szczecin (dalej jako: Bieg) - dostępnym na stronie internetowej www.halfmarathon.szczecin.pl oraz w siedzibie Organizatora, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, a nadto, że jestem zdolny do udziału w Biegu i nie są mi znane żadne powody, w szczególności o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Biegu i startuję w Biegu na własną odpowiedzialność;
I am familiar with the Regulations of the 38th PKO Szczecin Half Marathon (later referred to as: the Run) ? available at www.halfmarathon.szczecin.pl and in the office of the Organizer, I accept and agree to follow all its provisions and declare that I am able to take part in the Run as I am not aware of any reasons, especially medical in nature that would make me incapable of participation and that I compete at my own responsibility.
*
Jestem świadomy faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach i w związku z tym zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu;
I am aware of the fact that the Organizer, and all the individuals working with it, as well as the individuals connected with organizing the Run are not liable to participants for personal injuries and property and material losses which may occur before, during and/or after the Race and therefore I declare not to claim any damages against the Organizer if such injuries and/or losses occur.
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, a także w zakresie wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Stowarzyszenie K2 Partnes (dalej jako: Organizator) jako administratora danych w celu realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu. Rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w Biegu i że mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia;
I consent to process my personal data given in this form, and in accordance with the personal data protection act of 29 August 1997 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) by Stowarzyszenie K2 Partnes (K2 Partners Association) (referred to as: the Organizer) as the data administrator for the process of registration, presenting the start list, giving results, distributing and accepting prizes by the Organizer, as well as for promoting the Run. I acknowledge that giving personal data is voluntary but also necessary to take part in the Run and that I have the right to access them and request them to be changed.
*
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora do promowania i reklamowania Biegu w zakresie określonym w Regulaminie. W szczególności upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami oraz zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.
I consent to the use of my personal image by the Organizer to promote and advertise the Run in extend outlined in the Regulations. I specifically authorize the Organizer to preserve and reproduce my image using any available techniques and allow for the distribution of my image in any media outlets, including websites.
   
© 2010-2016 by Pilar
ZAPŁAĆ ONLINE PRZEZ dotpay
PŁATNOŚĆ PO ZALOGOWANIU

DomTel-Sport | ul.Aluchny Emelianow 23 | 76-200 Słupsk | NIP 839-002-80-09 | domtel-sport.pl