Panel administracyjny

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

SOLID MTB MARATON 2023

REGULAMIN

System zgłoszeń jest: Nieaktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA SPRAWDŹ LISTĘ ZGŁOSZEŃ
Imię:
Nazwisko:
Płeć:

Data urodzenia:
 
Adres:
W razie wypadku zawiadomić:
 
Wybierz klub/drużynę z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub drużyny:
Wybierz narodowość:
Wybierz konkurencjęRozmiar pakietu startowego:
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
 
Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu cyklu Solid MTB Maraton 2023 wraz z warunkami RODO.

Oświadczenia zawodnika biorącego udział w imprezach cyklu SOLID MTB Maraton 2023 organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport w: Dolsku, Kórniku, Sławie/Starym Strączu, Przyłęku/k. Nowego Tomyśla, Owińskach/gmina Czerwonak, Grodzisku, Wschowie, Górznie, Wągrowcu, Wilkowicach/k. Leszna, Bodzyniewie, Krzywiniu.

Oświadczam, że ukończyłem/ukończyłam 18 lat i startuję na własną odpowiedzialność (w przypadku osób nieletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego).
Zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Solid MTB Maraton 2023, wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Akceptuję wszystkie warunki określone w regulaminie oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania i zgłaszam swój udział w zawodach.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, przepisów ruchu drogowego oraz warunków regulaminu.
Oświadczam, ze jestem zdolny/zdolna do udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w zawodach. Posiadam dobry stan zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach kolarskich.
Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją imprezy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez organizatora oraz sponsorów cyklu Solid MTB Maraton.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport. Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i podaję je dobrowolnie. Dane czyli imię, nazwisko, rocznik, klub/miejscowość, płeć, telefon będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zawodach sportowych czyli informacyjnym, sporządzenia listy startowej, a także wyników i wysłania ich SMS-em. Dane będą przekazywane innym podmiotom, niezbędnym do prawidłowej obsługi zawodów. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, iż jestem zdrowy/zdrowa i nie mam przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w zakresie stanu swojego zdrowia lub zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w zawodach sportowych, a także nie poinformowaniu Stowarzyszenia KS Solid Sport o ich wystąpieniu. Tym samym Stowarzyszenie KS Solid Sport nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przez zawodnika z tego tytułu kontuzje, urazy zdrowia itd.
   
©by Pilar 2010-2021