Panel administracyjny

PL | EN

Internetowe zgłoszenie do imprezy:

Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR - 5 km

PYRZYCE, 19.03.2017

REGULAMIN
Zgłoszenia do 05.03.2017, godz. 23:59:59

System zgłoszeń jest: Nieaktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA SPRAWDŹ LISTĘ ZGŁOSZEŃ
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
M
K
Data urodzenia:
 
Wybierz miasto/klub z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub miasto lub drużynę:
Wybierz narodowość:
Wybierz konkurencję:
5 km | Zgłoszonych: 167 | Opłaconych: 143
Dodatkowa klasyfikacja:
brak
Najszybsza/y mieszkaniec Pyrzyc
Najszybsza/y pracownik Backer OBR
Wózki aktywne z napędem bezpośrednim
Dodatkowa klasyfikacja 2:
brak
Najszybsza/y mieszkaniec Pyrzyc
Najszybsza/y pracownik Backer OBR
Wózki aktywne z napędem bezpośrednim
Rozmiar koszulki:
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
Telefon kontaktowy w razie wypadku:
Adres zamieszkania.
Kod pocztowy, miasto
Ulica, numer
Zaznacz strefę startu:
A: < 22:00 min
B: 22:01 - 30:00 min
C: > 30:01 min
 
*
Zapoznałem się z Regulaminem Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR (dalej jako: Bieg) - dostępnym na stronie internetowej www.szybkadycha.pl oraz w siedzibie Organizatora, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, a nadto, że jestem zdolny do udziału w Biegu i nie są mi znane żadne powody, w szczególności o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Biegu i startuję w Biegu na własną odpowiedzialność;
*
Jestem świadomy faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach i w związku z tym zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, a także w zakresie wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Stowarzyszenie K2 Partnes (dalej jako: Organizator) jako administratora danych w celu realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu. Rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w Biegu i że mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia;
*
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora do promowania i reklamowania Biegu w zakresie określonym w Regulaminie. W szczególności upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami oraz zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.
   
© 2010-2016 by Pilar
ZAPŁAĆ ONLINE PRZEZ dotpay
PŁATNOŚĆ PO ZALOGOWANIU

DomTel-Sport | ul.Aluchny Emelianow 23 | 76-200 Słupsk | NIP 839-002-80-09 | domtel-sport.pl