Regulamin naszej firmy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Grupa serwisów internetowych DOMTEL-SPORT jest prowadzona i zarządzana przez firmę DOMTEL-SPORT , posiadającą numer NIP: 839-002-80-09, REGON: 770714298.
 2. Adres siedziby: DOMTEL-SPORT ul.Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków (w tym regulaminy własne serwisów z pkt.1.1.), będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

II. DEFINICJE

 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w Portalu.
 • Portal – oznacza grupę serwisów internetowych w skład której wchodzą:
 • Administrator – oznacza firmę DOMTEL-SPORT
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub podmiot korzystający z ogólnie dostępnych usług oferowanych przez Portal.
 • Zarejestrowany Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub podmiot, który skutecznie założy Profil w Portalu poprzez nadanie w sposób automatyczny w procesie rejestracji loginu i hasła pozwalającego zalogować się do Profilu.
 • Profil – zbiór informacji opisujących i identyfikujących danego Zarejestrowanego Użytkownika Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez Zarejestrowanego Użytkownika do Portalu, które przetwarzane są i publikowane na stronach Portalu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami.
 • Baza Profili – zbiór informacji opisujących i identyfikujących wszystkich Użytkowników Portalu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Portalu, które gromadzone są i przetwarzane przez Portal na potrzeby świadczenia usług Portalu.
 • Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Administrator nie był w stanie przewidzieć.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 • Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci internetowej, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies", skrzynki poczty elektronicznej e-mail.
 • Podstawową działalnością Portalu w sieci internetowej jest:
 • umożliwienie Zarejestrowanym Użytkownikom zapisywania się w sposób elektroniczny na zawody sportowe organizowane przez osoby i/lub podmioty trzecie na podstawie własnych regulaminów zawodów oraz warunków uczestnictwa w takich zawodach,
 • publikacja wyników z zawodów sportowych, które przygotowane zostały przez DOMTEL-SPORT lub podmioty trzecie,
 • publikacja zdjęć i materiałów audiowizualnych z zawodów sportowych w celach umożliwienia ich zakupu przez Zarejestrowanych Użytkowników,
 • na podstawie oddzielnych umów umożliwienie organizatorom zawodów sportowych przeprowadzenia zapisów elektronicznych na te zawody dla Zarejestrowanych Użytkowników,

 

 • Rejestracja Profilu w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników ma prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Portal, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.
 • Zarejestrowani Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania zapisanych w Profilu danych w przypadku każdej ich zmiany, w szczególności jeśli zmiany te mają istotny wpływ na uczestnictwo w zawodach sportowych. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych danych ponosi Użytkownik.
 • Zapisy elektroniczne na zawody, to formularze dostępne przez przeglądarkę internetową, spersonalizowane według danych Profilu oraz wymagań organizatora zawodów. Każdy z Użytkowników może skorzystać z udostępnionych formularzy w celu zapisania się na zawody sportowe.
 • Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w tym formularzu przez Administratora oraz organizatora zawodów sportowych, których ten formularz dotyczy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami. Wypełniając formularz zapisów elektronicznych, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail powiadomień generowanych przez Portal oraz na otrzymywanie na ten adres e-mail wiadomości od Administratora i/lub organizatora dotyczących zawodów, na które został wypełniony formularz zapisów.
 • Wyniki online, to listy wyników z zawodów sportowych prezentowane przez Administratora na zlecenie organizatorów zawodów sportowych. Wyniki online zawierają informacje o zawodnikach oraz ich rezultaty na zawodach sportowych.
 • W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować konto. Konto może być również usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie wszystkich związanych z nim danych Profilu.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Za realizację Usług dostępnych w Portalu i/lub przez DOMTEL-SPORT, Administrator może pobierać na rzecz organizatora zawodów sportowych opłaty zgodnie z regulaminem poszczególnych zawodów.
 2. Płatności można dokonać za pośrednictwem automatycznego systemu płatności internetowych obsługiwanego przez Dotpay.pl, jak również: przy odbiorze (za pobraniem), w miejscu wskazanym przez organizatora zawodów.

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia wykonania w Portalu czynności przez Użytkownika.
 2. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po jej dostarczeniu do DOMTEL-SPORT wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności wynikłe z funkcjonowania Portalu w sposób inny od zamierzonego.
 4. Wszystkie produkty elektroniczne w tym pliki i materiały audiowizualne dostępne poprzez Portal nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów audiowizualnych przysługują DOMTEL-SPORT.
 2. Osoby lub Firmy zainteresowane innym niż prywatne wykorzystaniem treści dostępnych w Portalu proszone są o kontakt z Administratorem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych przez Użytkowników do Portalu poprzez dostępne dla nich formularze.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont Profili” dokonywane przez osoby trzecie, w szczególności na skutek niewłaściwej ochrony własnego hasła do konta przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług dostępnych w Portalu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, prac konserwacyjnych Portalu, w tym do czasowego wyłączania części lub wszystkich stron Portalu.

Słupsk, dnia 9 lutego 2016r.

 

NOWOCZESNE

ROZWIĄZANIA

01

Co oferujemy?

Oferujemy najwyższej klasy sprzęt pomiarowy do wszystkich dyscyplin sportowych, poczynając od kamer do fotofiniszu i chronometrów poprzez system chipów aktywnych kończąc na systemie chipów pasywnych. Niemal cały asortyment znajdziecie na naszej stronie w katalogu online.

Oferujemy również kompleksową obsługę imprez sportowych poczynając od prowadzenia zapisów i płatności przez organizację biura, przygotowanie numerów startowych, dyplomów czy medali aż do pomiaru czasów, prezentacji wyników online, na telebimach a nawet transmisjach internetowych.

POMIAR CZASU

02

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, która zajmuje się profesjonalnym pomiarem czasu na zawodach sportowych. Obsługujemy przede wszystkim imprezy takie jak: lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie na torze długim i krótkim, narciarstwo biegowe, kolarstwo szosowe i górskie, rolkarstwo torowe i szosowe.

Nasz profesjonalizm z powodzeniem od kilku lat przenosimy na imprezy masowe takie jak biegi, maratony i wyścigi MTB, gdzie mimo ogromnej liczby startujących podajemy wyniki z największą możliwą dokładnością zarówno na mecie jak i punktach kontrolnych.

 
 
Regulamin firmy | Polityka prywatności